#Futsal #Koszykówka #Siatkówka #MuayThai

REGULAMIN STOWARZYSZENIA "SPORTOWY SZCZECIN"

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Sportowy Szczecin, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Szczecin
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
6. Cele Stowarzyszenia to:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2. Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji futsalu, piłki nożnej, koszykówki i piłki siatkowej.
3. Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci i młodzieży uprawiających futsal, piłkę nożną, koszykówkę i piłkę siatkową.
4. Realizacja programu rozwoju futsalu, piłki nożnej, koszykówki i piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży.
5. Działalność na rzecz popularyzacji futsalu, piłki nożnej, koszykówki i piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
5. Prowadzenie wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawę kondycji fizycznej i psychicznej uczestników, rozwój stosunków społecznych i osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
6. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe.
7. Reprezentowanie miasta i powiatu szczecińskiego oraz województwa zachodniopomorskiego w imprezach sportowych na terenie kraju do imprez rangi Mistrzostw Polski oraz świata.
9. Pomoc społeczna, organizacja czasu, zapobieganie patologii.
10. Działalność charytatywna.
11. Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie przerw wakacyjnych.
7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z i innymi podmiotami działającymi na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
3. Organizowanie turniejów, zawodów i imprez integracyjnych popularyzujących futsal, piłkę nożną, koszykówkę i piłkę siatkową.
4. Organizowanie i obsługę półkolonii i obozów sportowych.
5. Promocję sportu w środkach masowego przekazu i środowiskach biznesu.
6. Organizowanie szkoleń i kursów trenerskich, instruktorskich, sędziowskich służących promocji celów statutowych klubu.
7. Wydawanie publikacji związanych z działalnością statutową klubu.

8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

10. Osoby małoletnie mogą zostać Członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Małoletni uzyskują prawo uczestnictwa w zebraniach członków i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.


11. Stowarzyszenie może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania regulaminowej działalności stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

13. Członek ma prawo:

1. Uczestnictwa w Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym zgodnie z § 10 ust. 1 niniejszego statutu.

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec Zebrania Członków.

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

4. Korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zebranie Członków.

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zebranie Członków.


14. Członek obowiązany jest do:

1. Branie czynnego udziału w działalności klubu,

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz klubu,

3. Dbanie o sprzęt i urządzenia klubu,

4. Troska o dobro i rozwój klubu,

15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zebrania Członków,

2. Skreślenie z listy członków decyzją Zebrania Członków w przypadku:

- umyślnego naruszenia regulaminu lub decyzji Zebrania Członków,

-działanie na szkodę Stowarzyszenia,

-utrata praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

3. Rozwiązanie się Stowarzyszenia,

16. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

17. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Zebranie Członków

2. Przedstawiciel

18. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

19. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

20. W sprawach określonych w par. 20 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

21. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

22. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:

1. ustalanie kierunków działania i rozwoju

2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
3. przyjmowanie i odwoływanie członków

4. uchwalanie zmian regulaminu
5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia

6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
23. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

24. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

25. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz

2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia

3. zwoływanie zebrania członków

26. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:

1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
27. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

1. składek członkowskich

2. dotacji

3. darowizn

4. zbiórek publicznych

5. spadków, zapisów

6. dochodów z majątku stowarzyszenia

7. oraz innych źródeł

28. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.