#Futsal #Koszykówka #Siatkówka #MuayThai

REGULAMIN PÓŁKOLONII 

Półkolonia polega na organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz wycieczek na terenie Szczecina i jego okolic.


Regulamin półkolonii organizowanych przez stowarzyszenie Sportowy Szczecin obowiązuje:

  • wszystkich uczestników półkolonii,
  • rodziców i opiekunów,
  • kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców półkolonii.

Organizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie Sportowy Szczecin.

Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców oraz kierownika półkolonii wg harmonogramu.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców.

Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.

Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora.

Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.

Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii:

W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez uczestników.

Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Kadra:

Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Opiekun – wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami.

Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

Opiekun ma obowiązek:

zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi półkolonii będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,

prowadzenia dziennika zajęć,

organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia,

pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki,

sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,

zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku,

poszanowania godności każdego uczestnika półkolonii,

na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia.

Rodzice:

są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć,

są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca transportu na wypoczynek i z powrotem.

Uczestnicy mają prawo do:

spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku,

uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych - podczas półkolonii,

wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,

uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika półkolonii,

rezygnacji z półkolonii i zwrotu kosztów przez organizatora (z powodu np. choroby proporcjonalnie do ilości już odbytych dni).

Uczestnicy mają obowiązek:

wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia,

przestrzegać regulaminu,

dbać o czystość i porządek,

przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę,

zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu),

mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie,

dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.

Każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież dostosowaną do warunków pogodowych, obuwie zmienne, odpowiednie nakrycie głowy, a podczas wyjścia latem na kąpielisko krem chroniący przed słońcem, ręcznik i  strój do kąpieli.

Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach,

W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii oraz w szczególności wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii organizowanych przez stowarzyszenie Sportowy Szczecin.